Рейтинг неякісних продуктів в українських магазинах

РЕЙТИНГ НЕЯКІСНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНСЬКИХ МАГАЗИНАХДержпродспожив ­служба підвела під­сумки перевірок яко­сті товарів . Серед продовольчих товарів найбільшу невідпо­відність нормам якості мають салати. Ця ка­тегорія не пройшла 56 % від загального чис­ла проб, повідомили в Держпродпотребслужбі України за результа­тами моніторингу сані­тарно-епідеміологічного благополуччя та безпе­ки харчових продуктів.

На другому і третьому місцях у рейтингу ризи­кованих продуктів ви­явилося м’ясо птиці та ковбаси. У цих категорі­ях невідповідність нор­мам виявили у 18,4 % і 14,1 %. Фахівці радять українцям ретельніше перевіряти перерахова­ні продукти.

Дослідження проб були проведені в кра­щих акредитованих ла­бораторіях. Усього для перевірки взяли 2627 зразків продукції. 15 % склали непродовольчі товари, а 85 % – продо­вольчі.

Протягом 2017 року служба не допустила до продажу близько 425 тонн недоброякісних харчових продуктів, по­над 245 одиниць непро­довольчих товарів, на­кладено 229 штрафних санкцій на суму 1,18 млн гривень і було на­правлено до суду 34 ад­міністративних позови.

Нагадаємо, з літа 2017 року Україна вве­ла нову систему контр­олю над якістю про­дуктів. Закон вводить серйозні зміни в системі держконтролю – пере­вірки операторів рин­ку без попередження, введення ризик-орієнтованого підходу (оцін­ка ризику повинна су­проводжувати кожен важливий крок діяль­ності як компетентного органу, так і бізнесу), професійний держав­ний контроль, вичерп­ний перелік питань для перевірки.

Основні положення закону набудуть чин­ності після дев’ятимі­сячного перехідного періоду – тобто навесні 2018 року. Протягом цього періоду необхідно розробити і прийняти близько 40 підзакон­них актів, щоб повністю привести українську систему державного контролю у сфері без­пеки харчових продук­тів у відповідність із директивами і регла­ментами Європейського Союзу.

Газета "Уют"Газета "Погляд часу"Газета "Задавака"

FacebookTwitterPinterestViber