Як відмовитися від послуг ЖКС, які не надаються

Як відмовитися від послуг ЖКС, які не надаютьсяЗа словами юристів, відмовитися можна від будь-яких послуг ЖКС, якщо вони надаються неякісно або не надаються взагалі. На практиці зробити це вкрай складно, але можливо.

Послуги під питан­ням. Якщо вода, газ і електрика – це те, без чого прожити в кварти­рі неможливо, то послу­ги з обслуговування бу­динку та прибудинкової території часто стають предметом суперечок мешканців. Плата за УБПТ (утримання будинків і при­будинкових те­риторій) у цьо­му році суттєво зросла, але лю­ди здебільшого не побачили по­ліпшень у своїх будинках і дво­рах – особливо якщо ці послуги продовжив їм на­давати ЖКС. До та­ких послуг належать:

– прибирання прибу­динкової території, схо­дових клітин, підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

– вивіз сміття;

– технічне обслугову­вання та енергопоста­чання ліфтів;

– технічне обслуго­вування внутрішньо­б у д и н к о в и х с и с т е м (водопостачання, во­довідведення, теплопо­стачання, каналізація);

– дератизація (зни­щення щурів);

– дезінсекція (зни­щення комах);

– обслуговування і ремонт димовентиля­ційних каналів, систем протипожежної автома­тики та димовидалення;

– поливання дворів, клумб і газонів;

– експлуата­ція номер­них знаків на будинках;

– прибирання та ви­везення снігу, поси­пання частини при­будинкової території протиожеледними сумі­шами.

Усе фіксуємо. Ва­ші головні докази – це фото– і відеофіксація систематичного нена­дання послуг. Бажано залучати до цієї справи сусідів.

Складаємо акт. На­ступний крок – скла­дання акту-претензії. Для цього потрібно ви­кликати представника ЖКС або організації, яка обслуговує буди­нок, і при свідках ви­класти в документі всі претензії і вимоги і під­писати його. Свої під­писи під актом повинні поставити і представ­ники організації, і меш­канці будинку.

Якщо після вашого письмового звернен­ня в ЖКС із проханням направити представ­ника для складання акту-претензії він не з’явився (і у вас є свід­чення цього), акт мож­на підписати в одно­сторонньому порядку з двома свідками.

Чекаємо результа­ту. Підписаний акт по­винен бути розглянутий протягом 3-х робочих днів. У результаті організація має про­вести перерахунок плати за неякісну по­слугу або ж звільнити мешканців від плати за неї (але тоді й не нада­вати її зовсім). Якщо ж контора відмовляється від вирішення питан­ня, то мешканцям до­ведеться звертатися до суду.

Важливо. Будь-яке звернення в обслуго­вуючу організацію має бути зафіксовано пись­мово. У вас повинні бу­ти зафіксовані вхідні номери всіх ваших заяв і скарг, а також імена співробітників, які їх від вас брали. Треба збе­рігати копії всіх таких документів на випадок, якщо комунальники їх “втратять” або ваші слова будуть якимось чином спотворені.

Газета "Уют"Газета "Погляд часу"Газета "Задавака"

FacebookTwitterPinterestViber